Korupcijos programa 2011-2014 metams

PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro
direktorės 2011-12-12

įsakymu Nr. 34

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PROGRAMA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos prevencijos Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure ( toliau tekste – Biuras ) programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą.

2. Korupcijos prevencijos Biure programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2973), Lietuvos Respublikos viešųjų, ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin.1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo” (Žin., 2003, Nr. 23-975), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 103-4622), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 139-6143; 2009, Nr. 152-6841).

3. Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei.

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Žin., 2002, Nr. 57-2297).

5. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 

 

 

5.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

5.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

5.3. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas Biure;

5.4. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

5.5. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

 

II. KORUPCIJOS BIURE  PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

6. Bendrosios korupcijos prielaidos Biure:

6.1. socialinės (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas ir pan.);

6.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas; kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus);

6.3. institucinės (nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo);

6.4. visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);

6.5. išorinių veiksnių: (tinkamų sąlygų atskirų sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas).

 

III. GALIMOS KORUPCIJOS BIURE PASEKMĖS

 

7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje, dėl ko gali:

7.1. sumažėti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, pablogėti teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

7.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra.

8. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

 

IV. APLINKOS ANALIZĖ

 

9. Sveikatos sistemos subjektų (Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos) vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas.

10. Galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

10.1. Pagrindinės funkcijos – visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas (lėšų tikslinis panaudojimas);

10.2. viešieji pirkimai ir užsakymai;

10.3. administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas.

 

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

11. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

11.1. Korupcijos prevencija sveikatos sistemoje – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

12. Bendrieji korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos uždaviniai:

12.1. vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 57-2297) parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) įstaigoje programą;

12.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas:

12.2.1. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir parengti motyvuotą išvadą;

12.2.2. nustačius korupcijos prielaidas – imtis priemonių joms pašalimi;

12.3. užtikrinti visuomenės sveikatos sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaidrumą:

12.3.1. atlikti teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą (teisės aktų teminę korupcijos prevencijos analizę), teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

12.4. skatinti glaudesnį ir aktyvesnį sveikatos sistemos institucijų bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms;

12.5. bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kitomis ministerijomis ir valstybės institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

13. Specifiniai korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje uždaviniai:

13.1. sukurti skaidrią ir prieinamą visuomenės sveikatos priežiūros sistemą;

13.2. sukurti ir tobulinti sveikatos sistemos informacijos sistemą;

13.3. sukurti visiems prieinamą informacijos apie mokamas ir nemokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas sistemą;

13.4. užtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

VI. VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS
SISTEMOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

 

14. Norint į Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programą įtraukti visuomenę, reikia:

14.1skatinti glaudesnį ir aktyvesnį visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą su bendruomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms;

14.2. ugdyti antikorupcinę kultūrą (visuomenės ir tarp jų sveikatos sistemos darbuotojų antikorupcinis švietimas, ugdymas bei visuomenės nepakantumo korupcijai skatinimas);

14.3. informuoti visuomenę apie sveikatos sistemoje vykdomą korupcijos prevencijos programą per žiniasklaidą;

14.4. skatinti sveikatos sistemos darbuotojus bei kitus šalies gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti) teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti). Analizuoti surinktą informaciją iš gyventojų;

14.5. visuomenės anketinės apklausos arba kitais būdais reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą.

 

VII. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

15. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

15.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

15.2. reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus;

15.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti administraciją;

15.4. bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

 

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

16. Korupcijos prevencijos programos sveikatos sistemoje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemonesjų vykdymo terminus bei vykdytojus.

17. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo Biuro darbuotojai.

18. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo Biure kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo Biuro Direktorius ir darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje.

 

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos ir kontrolės veiklos rezultatai turi būti vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

19.1. Korupcijos prevencija:

19.1.1. ištirtų viešojo administravimo sistemų skaičius;

19.1.2. atliktų korupcijos tikimybės vertinimų skaičius;

19.1.3. atliktų teminių korupcijos prevencijos analizių skaičius;

19.1.4. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas:

19.1.4.1. įvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius;

19.1.4.2. neįvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius;

19.1.4.3. veiksmų plano įgyvendinimas nustatytais terminais.

19.2. Teisės pažeidimų tyrimas:

19.2.1. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;

19.2.2. oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

19.2.3. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus santykis.

19.3. Visuomenės švietimas ir parama:

19.3.1. pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus, skaičius;

19.3.2. kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimas (procentais) pagal reguliariai atliekamas visuomenės nuomonės apklausas;

19.4. Visuomeninės iniciatyvos, įvairių visuomenės atstovų ryšiai su Sveikatos apsaugos ministerija korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais.

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.

21. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali būti papildoma.

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsakymo 2011-12-    Nr. Į-

priedas

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planas 2011 – 2014 metams

 

Eil.Nr. Priemonė Įvykdymo terminas Atsakingas asmuo
1. Įstaigos interneto svetainėje paskelbti Biuro

Korupcijos prevencijos ir kontrolės planą 2011–2014 metams bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus.

2011 m. gruodis Ina Meidienė
2. Biuro  interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Nuolat Ina Meidienė
3. Biuro  interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 1 kartą per metus Ina Meidienė
4. Biurui gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Gavus pranešimą Ina Meidienė
5. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos įstaigoje priemonių. Gavus pasiūlymus Ina Meidienė
6. Biuro interneto svetainėje skelbti informaciją apie Biuro darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  patvirtinimo Ina Meidienė
7. Biuro interneto svetainėse skelbti informaciją apie asmenis, dirbančius Biure ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo Ina Meidienė
8. Kontroliuoti ir koordinuoti Biuro korupcijos prevencijos ir kontrolės  priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo. 1 kartą per metus Ina Meidienė

 

 

 

_____________________

2020-06-17