Siūlome darbą visuomenės sveikatos specialistui

Įstaigos pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos: visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (Molėtų r.)

Darbo krūvis: 1 etatas (38 val./sav.)

Reikalavimai:

Specialistas privalo turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos studijas arba universitetinį jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Specialieji reikalavimai:

Specialistas turi žinoti ir suprasti: visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi; vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus; vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus; vaikų sveikatos rodiklius; veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles; asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; vaikų teises ir socialines garantijas; bendravimo su bendruomene būdus ir pagrindines priemones.

Specialistas turi mokėti ir gebėti: analizuoti ir vertinti įtaką vaikų sveikatai darančius veiksnius; paaiškinti vaikams, tėvams ir įstaigos personalui sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus, išmokyti juos taikyti praktiškai; parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti; vertinti vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, dirbti komandoje; planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir rekomendacijas; pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas nuo 0,67 iki 0,81 (baziniais dydžiais) nustatomas atsižvelgiant į analogišką profesinio darbo stažą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas (CV), prašymas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, asmens tapatybės dokumento kopija, gali būti pateikti papildomi dokumentai (išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).

Dokumentai priimami:

Adresu: Utenio a. 7, Utena arba el. p. info@utenavsb.lt

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 389 51867, +370 675 43541 ar el. p. info@utenavsb.lt

2024-06-14